Share This Post

Дислексија

Профил на учениците со дислексија

Профил на учениците со дислексија

Различноста во потешкотиите со учењето и влијанието на секундарните фактори, како што се опкружувањето и самодовербата, значајно придонесуваат за индивидуалниот профил на ученикот со дислексија.

Професорите може да се сретнат со ученици што:

Имаат индивидуални потешкотии во учењето, различни стратегии за учење и емоционални одговори на проблемите;

Имаат развиено силно чувство на компензаторски стратегии. Со тоа е многу тешко да се препознаат потешкотиите кај ученикот, со оглед на вложениот труд и време за учење и прикривање на своите недостатоци;

Никогаш не биле кај стручно лице за дислексија и не се свесни за своите потешкотии, а имаат проблеми во ситуации каде што од нив се бара да ги покажат вештините за читање, пишување и организациските вештини;

Пишуваат писмени задачи што не ги покажуваат нивните вистински способности. Истите тие ученици, при презентирањето на некоја задача или усното одговарање, може да постигнат извонредни резултати, но кога ќе треба сето тоа да го напишат, наставникот ќе добие текст полн со печатни и граматички грешки, а понекогаш и текст без смисла.

Нагласокот е најчесто ставен на пишувањето. Меѓутоа, пишувањето е само еден аспект во целата низа потешкотии, што може да се однесуваат на:

Слушање и пишување забелешки за време на часот. Но, ова може да се промени, доколку на ученикот му се дозволи да снима со диктафон или мобилен телефон за време на предавањата. На овој начин, ученикот ќе може подобро да се сконцентрира и фокусира на предавањето и да го разбере тоа што се предава, наместо да го троши времето на запишување, што би му одзело многу време и концентрација;

Ограничена работна меморија, што резултира со читање на текстот по повеќе пати за да можат да го разберат и запомнат. Проблемите од овој тип може да се надминат, доколку на ученикот му се даде дополнително време за решавање на тестовите;

Пишувањето е значително побавно, недостасува автоматизам што придонесува за правописни грешки и изоставување зборови;

Тешкотии во изговарање на повеќесложни или непознати зборови;

Забавено читање, изоставување зборови и букви, погодување зборови по неколку прочитани букви, проблеми во разбирање на прочитаното и потреба за препрочитување на веќе прочитан текст или параграф;

Тешкотии и чувство на нервоза при гласно читање;

Проблеми во разбирањето и памтењето на повеќе зададени инструкции;

Збунетост во одредување на тоа што е лево а што десно, тешкотии во ориентацијата и читањето мапи;

Често чувство на замор како резултат на дополнителната концентрација и енергија, која се вложува за да се задоволат образовните норми на училиштето.