Share This Post

Metodat për korigjim

AFS Metoda

AFS Metoda

Metoda AFS është trajnim pedagogjik -didaktik dhe metodë për përkrahjen e personave që vuajnë nga disleksia dhe diskalkulia. Metoda AFS është zhvilluar duke u bazuar në faktin se personat që vuajnë nga disleksia dhe diskalkulia  i përpunojnë informatat në mënyra të ndryshme  si dhe paraqet një  aftësi  e të mësuarit. Kjo metodë e specializuar është dizajnuar në mënyrë që të ofrojë përkrahje individuale dhe të përshkruhet e të bëhet struktura e aktivitetit pedagogjik-didaktik ,me qëllim që po kjo metodë të kontribuojë dhe të përdoret në mënyrën më profesionale. Metoda AFS i  kushton rëndësi të  veçantë mësimit multisensorik.

Trajnimi me metodën AFS bëhet nëpërmjet tre prioriteteve themelore për ndihmë të cilat maten si vijon:

А:  Vëmendje(gabimet e njohjes)

 • Nivele të ndryshme të vëmendjes;
 • Fëmijët nuk i zotërojnë simbolet siç pritet;
 • Procesi i të menduarit dhe vepruarit nuk zhvillohet në të njëjtën kohë;
 • Gabime drejtshkrimore;
 • Të vërtetuarit e vëmendjes gjatë leximit, shkrimit apo njehsimit.

Personat që vuajnë nga disleksia/diskalkulia më vështirë por me qëllim e orientojnë vëmendjen kah shkronjat dhe numrat dhe mundësisht të përqendrohen aty.  Vëmendja e përmirësuar kontribuon  edhe në përmirësimin e ankthit lidhur me pakujdesinë gjatë shkrimit, leximit ose njehsimit.  Duke marrë parasysh faktin se këta persona e manifestojnë këtë vetëm gjatë shkrimit, leximit ose njehsimit, e jo në situata tjera, shpeshherë neglizhohet dhe ngatërrohet me diagnozën mjekësore për vëmendje të dobët ose mungesë  e të përqendruarit dhe hiperaktivitet.

F: Funksioni (perceptimet shqisore)

Përmirësimi i perceptimeve shqisore  është i patjetërsueshëm në zotërimin e suksesshëm të shkrimit, leximit dhe njehsimit, edhe atë aty ku nevojitet përsosje. Personat që vuajnë nga disleksia perceptojnë ndryshe dhe mendojnë shumë shpejtë, gjë që u pengon në të lexuarit, shkruarit ose njehsuarit pa gabime. Atyre u nevojitet më shumë kohë ti dallojnë dhe mësojnë simbolet,  formacionet e shkronjave dhe funksionet aritmetike. Me anë të metodës AFS vërtetohet se cilat perceptime shqisore funksionojnë ndryshe për shkak se jo çdoherë mosfunksionimi paraqitet te të gjithë në të njëjtën kohë ( akustike, vizuale, orientimi hapësinor etj.).

 • Vizuale:
  • Diferencim optik
  • Të menduarit optik
  • Serialitet optik
 • Akustike:
  • Diferencim akustik
  • Të menduarit akustik
  • Serialitet akustik
 • Orientim në hapësirë
 • Skema e trupit

Trajnimi qëllimor i individualizuar konsiderohet si i patjetërsueshëm për përmirësimin e perceptimeve shqisore, veçanërisht atyre vizuale dhe auditive, duke përfshirë aty edhe njohurinë fonologjike dhe perceptimin hapësinor.

S: Simptomat (puna mbi gabimet kognitive)

 • Vendosja e një procesi i cili gradualisht rrit vëmendjen dhe perceptimet shqisore.
 • Duhet të mësohet duke i vënë në funksion të gjitha shqisat.

Përmirësimi i rezultateve gjatë të lexuarit, shkruarit dhe njehsuarit konsiderohet si përmirësim i nivelit simptomatologjik.  Kjo lëmi gjithashtu ka nevojë për një trajnim qëllimor të individualizuar.

Rezultatet e pritura:

Pas vërtetimit të planit për trajnim  duhet të kalojnë minimum 28 javë që të mund të përsëritet testi për disleksi dhe progres.

Të dhënat dhe faktet e mbledhura gjatë këtij studimi afatgjatë prej vitit 2001 deri në vitin 2006, ku ishin përfshirë 3370 subjekte, tregojnë për suksesin e kësaj metode.  Gjegjësisht tek 85% të të anketuarve u është përmirësuar shkrimi, leximi dhe njehsimi, dhe po të  njëjtit kanë qenë nën mbikëqyrje të vazhdueshme për dy vjet, si rezultat i të cilit  janë të gatshëm ti përmbushin detyrimet shkollore.

Metoda AFS në Maqedoni praktikohet që nga viti 2012.

Kontakt: M-r. Gordana Andonovska,trajner i diplomuar për AFS metodën

In Optimum Makedonija SHPK, rr. Borka Taleski, 171 a, Shkup 

Tel: 070/440 – 866

Adresa elektronike: Gordana@inoptimum.com.mk

www.dyslexia.com.mk

Share This Post

Leave a Reply