Historiku

HISTORIA E DISLEKSISË

Zbulimi i disleksisë dhe zhvillimi i tretmanëve për trajtimin e saj fillon në fund të shekullit 19. Në vitin 1878 fizikani gjerman Dr. Kusmal ka mësuar një njeri i cili nuk ishte i aftë të lexojë. Njeriu kishte inteligjencë normale dhe instruksione adekuate arsimore. Dr. Kusmal problemin e këtij njeriu e ka përshkruar si verbëri për lexim. Disa vite më vonë, në vitin 1887, oftalmologu gjerman Rudolf Berlin gjendjen e tillë e përshkroi si disleksi, që rrjedh nga fjalët greke dys (i dobët, i keq,i papërshtatshëm) dhe lexis (gjuhë, fjalë). Që prej asaj koha termi disleksi është sinonim për vështirësi në lexim. Për herë të para fjala disleksi është përmendur në gazetën mjekësore angleze në vitin 1896. Në atë koha disleksia llogaritej si  „Congenital word blindness“. Në vitin 1925 neurologu ame...

SHKURT RRETH HISTORISË SË DISPRAKSISË

Dispraksia paraqet një prej gjendjeve që shkakton vështirësi në mësim. Për dallim nga disleksia  dhe diskalkulia, kjo gjendje nuk është e padukshme, por mund të manifestohet nëpërmjet qëndrimit të pazakontë dhe lëvizje të pazakonta të duarve dhe këmbëve. Lidhur me këtë mund të lexoni në pjesën për  simptomat të cilat janë karakteristike për dispraksinë. Si u zbulua dispraksia?  Për herë të parë dispraksia u zbulua nga ana e Kolier në vitin 1990 duke e përdorur  për këtë gjendje termin “Fatkeqësi kogjenitive”. Nga kjo rrjedh se dispraksinë si gjendje në teori e njohim  rreth 100 vite! Në vitin 1925 mjekët dhe terapeutët francez i përkushtonin vëmendje më të madhe shqetësimeve motorike tek fëmijët me nevoja të veçanta duke e quajtur atë “dobësi motorike” ose “sindrom psikomotorik”. Respektiv...

HISTORIA E DISLEKSISË

Zbulimi i disleksisë dhe zhvillimi i tretmanëve për trajtimin e saj fillon në fund të shekullit 19. Në vitin 1878 fizikani gjerman Dr. Kusmal ka mësuar një njeri i cili nuk ishte i aftë të lexojë. Njeriu kishte inteligjencë normale dhe instruksione adekuate arsimore. Dr. Kusmal problemin e këtij njeriu e ka përshkruar si verbëri për lexim. Disa vite më vonë, në vitin 1887, oftalmologu gjerman Rudolf Berlin gjendjen e tillë e përshkroi si disleksi, që rrjedh nga fjalët greke dys (i dobët, i keq,i papërshtatshëm) dhe lexis (gjuhë, fjalë). Që prej asaj koha termi disleksi është sinonim për vështirësi në lexim. Për herë të para fjala disleksi është përmendur në gazetën mjekësore angleze në vitin 1896. Në atë koha disleksia llogaritej si  „Congenital word blindness“. Në vitin 1925 neurologu ame...