Uncategorized

HULUMTIM – DISKALKULIA

KARIN KUCIJAN Diskalkulia zhvillimore shoqërohet me ndryshime të ndryshme në funksionimin e trurit dhe vetë strukturën e trurit, siç edhe dëshmohet nga ana e provave të shumta. Hulumtimet e shumta në fushën e diskalkulisë zhvillimore kanë shfrytëzuar teknika për incizimin e trurit me qëllim që të bëhet studimi i trurit të njerëzve të cilët kryejnë detyra numerike. Këto teknika u mundësuan hulumtuesve të gjenerojnë imazhe të trurit të pjesëmarrësve në hulumtim me rezolucion të lartë, duke u mundësuar atyre të vëzhgojnë skemat për aktivizimin e trurit gjatë përpunimit të numrave. Llogaritja e numrave është një aktivitet i ndërlikuar kognitiv i cili përpunohen nga ana e një rrjeti kompleks nervor. Viteve të fundit na është dhënë një imazh më i qartë rreth asaj se çfarë ndodh në trurin tonë gj...