Share This Post

Link

Test për disleksi

Instruksione për mbushjen e anketës:

Deklaratat në vijim përshkruajnë mënyrën se si sillesh gjatë mësimit apo leximit. Lexo secilën deklaratë me vëmendje ZGJIDH PËRGJIGJE E CILA MË SË MIRI PËRSHKRUAN MËNYRËN TËNDE TË TË LEXUARIT APO MËSUARIT. Puno shpejtë, përgjigju duke u bazuar në përshtypjen e parë dhe vazhdo tutje. Mos u ndal në asnji detaj.

Përgjigju secilës deklaratë ashtu siç ndjehesh gjatë kohes së leximit të saj. Mos harroni se nuk ka përgjigje të saktë apo të gаbuar për asnjë nga deklaratat dhe bëhuni të sinqertë/ aq sa është e mundur. Kjo anketë është anonime dhe sështë e nevojshme ti shkruani të dhëna tuaja personale.

Përgjigjen e cila të shkon ty më së miri shënoje me X në fushën përkatëse dhe mos harroni se mund të jepni vetëm një përgjigje.

Plotësoni testin

Shënoni gjininë tuaj (mashkull/femër):

Share This Post

Leave a Reply